Algemene Voorwaarden Grow Opleidingen

GROW Opleidingen is gevestigd te Tuitjenhorn, en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56993293.


Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen GROW Opleidingen en de cursist en op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle door GROW Opleidingen gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake van door of namens GROW Opleidingen verzorgde artikelen, (digitale) producten, trainingen, cursussen, opleidingen en (praktijk)lessen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de cursist en/ of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door GROW Opleidingen niet geaccepteerd. 

1.3 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van GROW Opleidingen is van toepassing. GROW Opleidingen heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de gewijzigde algemene voorwaarden kunnen dan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn bindend, nadat deze schriftelijk door GROW Opleidingen van toepassing zijn verklaard met toezending van de algemene voorwaarden. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst met GROW Opleidingen te ontbinden indien hij/zij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging(en). 

1.4 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

1.5 Indien GROW Opleidingen op eigen initiatief ten gunste van de cursist afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de cursist nimmer enige rechten aan ontleend worden. 


Artikel 2. Aanbiedingen en inschrijvingen 

2.1 Een aanbod van GROW Opleidingen is vrijblijvend. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.2 GROW Opleidingen kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de cursist begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. 

2.3 Inschrijving voor een opleiding, training of cursus gebeurt uitsluitend online, via de website en/of inschrijfpagina van GROW Opleidingen. 

2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. GROW Opleidingen bevestigt de inschrijving. Zolang GROW Opleidingen de inschrijving nog niet heeft bevestigd, kan de cursist de overeenkomst ontbinden.

2.5 GROW Opleidingen heeft het recht een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de cursist zonder opgave van redenen te weigeren. 

2.6 Aan de cursist wordt cursus- of opleidingsmateriaal ter beschikking gesteld binnen de online leeromgeving. Na inschrijving en betaling krijgt de cursist toegang tot de online leeromgeving. 2.7 GROW Opleidingen behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen (bijvoorbeeld in geval van een praktijkles) en om in geval van onvoldoende inschrijvingen een training of cursus geen doorgaan te laten vinden. GROW Opleidingen zal de cursist daarover tijdig informeren.


Artikel 3. Verplichtingen van de cursist

3.1 De cursist is verplicht GROW Opleidingen zo snel mogelijk te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

3.2 De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om een opleiding, cursus en/of training te volgen. GROW Opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart GROW Opleidingen voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.

3.3 De cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de training, cursus en/of opleiding en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van GROW Opleidingen en/of bij de uitvoering betrokken partijen. Dit geldt ook voor het correct gebruik van geleverde cursus- of opleidingsmateriaal.

3.4 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen een training, cursus en/of opleiding. Materialen verstrekt of getoond tijdens een opleiding, cursus en/of training blijven te allen tijde eigendom van GROW Opleidingen. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de materialen beschikbaar zijn en tot wanneer de leeromgeving beschikbaar blijft. Het is de eigen verantwoordelijk van de cursist om het materiaal tijdig te bekijken. Onbeperkt toegang tot een online leeromgeving is nimmer een garantie voor de cursist. 

3.5 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren daarvan. GROW Opleidingen is niet aansprakelijk voor verloren gegane digitale bestanden of het hacken daarvan. 


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 GROW Opleidingen bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. 

4.2 GROW Opleidingen spant zich in voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleidingen, cursussen en trainingen. GROW Opleidingen heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van haar opleidingen, cursussen en trainingen en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. GROW Opleidingen kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een opleiding, cursus en/of training.

4.3 GROW Opleidingen zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en spant zich in om de gegevens die GROW Opleidingen voor de cursist opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. GROW Opleiding treft daarnaast passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige leeromgeving/webomgeving.

4.4 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5 GROW Opleidingen is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijk toestemming van de cursist, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van GROW Opleidingen wenselijk is, bijvoorbeeld het geven van de praktijklessen behorende bij een opleiding, training en/of cursus. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van de levering of uitvoering van een deel van de overeengekomen diensten door derde-partijen. Eventueel bij de uitvoering ingeschakelde derde partijen kunnen daarnaast aanvullende intellectuele eigendomsbepalingen stellen, aan welke de cursist zich dient te houden. 

4.6 Overeengekomen of aangegeven termijnen zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van GROW Opleidingen op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. 4.7 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn en/of (op)levertermijn door GROW Opleidingen dient de cursist GROW Opleidingen in gebreke te stellen, waarbij GROW Opleidingen alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren dan wel het werk (op) te leveren. GROW Opleidingen is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade. 

4.8 Indien de cursist informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en/of (op)levering, vangt de uitvoeringstermijn en/of (op)levertermijn aan nadat de cursist deze informatie en/of gegevens aan GROW Opleidingen heeft verstrekt. 

4.9 De cursist kan voor online opleidingen, cursussen en trainingen inloggegevens e.d. van GROW Opleidingen ontvangen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan. 

4.10 De cursist mag verkregen inlogcodes, e-books, werkboeken en/of ander cursus- en opleidingsmateriaal voor een bij GROW Opleidingen afgenomen (online) cursus, training en/of opleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen. 

4.11 GROW Opleidingen heeft het recht de cursist per direct de toegang tot een praktijkles of online bijeenkomst te ontzeggen indien de cursist de desbetreffende bijeenkomst op welke wijze dan ook verstoort, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies van GROW Opleidingen niet worden opgevolgd of indien de cursist overlast veroorzaakt. 

4.12 GROW Opleidingen heeft het recht de inhoud van een cursus, training of opleiding uit te breiden, te beperken of aan te passen en tijden en locaties van (online) bijeenkomsten en praktijklessen e.d. te wijzigen. 

4.13 GROW Opleidingen sluit het herroepingsrecht van de consument bij aankoop van een online cursus / training uitdrukkelijk uit. Bij aankoop van een online cursus of training stemt de consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart de consument dat hij/zij afstand doet van zijn/haar herroepingsrecht. 

4.14 Na aanvang van de opleiding, cursus en/of training kan de cursist de opleiding, cursus en/of training niet tussentijds beëindigen, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten en indien GROW Opleiding redenen ziet om anders overeen te komen.

4.15 In afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, hanteert GROW Opleiding een ‘niet goed geld terug garantie’ op haar opleiding, cursussen en trainingen. Indien de cursist niet overtuigd is van de kwaliteit van de opleiding, cursus of training, kan de cursist uiterlijk binnen 7 dagen na aanschaf van een opleiding, training en/of cursus de deelname kosteloos en gemotiveerd annuleren. Voorwaarde voor deze garantie is dat de cursist zich volledig heeft ingespannen tijdens de opleiding, cursus en/of training en het tot dan toe verschafte cursus- of opleidingsmateriaal heeft gevolgd/ gemaakt. De cursist kan per e-mail (info@growopleidingen.nl) een beroep doen op de ‘niet goed geld terug garantie’. 


Artikel 5. Prijzen 

5.1 GROW Opleidingen kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de cursist aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien GROW Opleidingen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een inschrijving te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.2 De prijzen die GROW Opleidingen hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, verzend-, bezorg- en administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders aangegeven. 


Artikel 6. Facturatie, betaling en incasso

6.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum en in ieder geval voor de start van de cursus, training en/of opleiding. In overleg kan betaling in termijnen worden overeengekomen. In geval van betaling in termijnen dient de eerste termijn te allen tijde voor de start van de cursus, training en/of opleiding te worden voldaan. Bij betaling in termijnen wordt toestemming gevraagd voor een doorlopende automatische incasso voor het verschuldigde opleidingsgeld/ cursusgeld. 

6.2 GROW Opleidingen heeft te allen tijde het recht om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de cursist te verlangen.

6.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de cursist niet op. 

6.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

6.5 Bij niet tijdige of niet volledige betaling heeft GROW Opleidingen het recht de cursist direct uit te sluiten van deelname aan de cursus, training en/of opleiding dan wel de overeenkomst middels schriftelijke verklaring te ontbinden. 

6.6 In geval van niet tijdige of niet volledige betaling is de cursist van rechtswege in verzuim en heeft GROW Opleidingen, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de cursist wettelijke rente in rekening te brengen. 

6.7 GROW Opleidingen is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de cursist gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de cursist (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 100,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

6.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, voordat de consument in verzuim is.

6.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de consument in verzuim. GROW Opleidingen heeft vanaf dat moment het recht om wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) als volgt berekend: 

-     15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-

-     10% over de volgende € 2.500,-

-     5% over de volgende € 5.000,- 

-     1% over de volgende €190.000,-

-     0.5 % over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

6.10 De door de cursist gedane betalingen worden door GROW Opleidingen ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan. 


Artikel 7. Betalingsonmacht

7.1 GROW Opleidingen is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de cursist:

-     in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt; 

-     (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

-     door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

-     anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest. 


Artikel 8. Opschorting en ontbinding 

8.1 GROW Opleidingen heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de cursist volledig zijn voldaan, indien (1) de cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien GROW Opleidingen kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de cursist zijn/haar verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de cursist bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

8.2 GROW Opleidingen is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 

8.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

8.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GROW Opleidingen op de cursist onmiddellijk opeisbaar. 

8.5 GROW Opleidingen behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de cursist of derden.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die GROW Opleidingen niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van GROW Opleidingen kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, vertragingen onderweg, epidemieën en pandemieën, beperkingen van overheidswege, vertraging aan de zijde van de bij de uitvoering betrokken derde partijen, slechte weersomstandigheden, calamiteiten en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is GROW Opleidingen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van GROW Opleidingen en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van GROW Opleidingen. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop GROW Opleidingen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GROW Opleidingen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

9.3 In geval van overmacht zal GROW Opleidingen zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.

9.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van GROW Opleidingen gedeeltelijk zijn nagekomen of zij deze zal kunnen nakomen, is GROW Opleidingen gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De cursist is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. 

9.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 


Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten 

10.1 GROW Opleidingen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij ontwikkelt, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cursist, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 10.2 Het is de cursist uitdrukkelijk verboden de producten, bedoeld in het vorige lid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, cursussen, trainingen, opleidingen en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals cursus- en trainingsmateriaal, modellen, e- books en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van GROW Opleidingen. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van GROW Opleidingen aan de cursist. 

10.3 De rechten van intellectueel eigendom welke GROW Opleidingen in licentie gebruikt mag de cursist nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 

10.4 De cursist garandeert dat de door hem/haar verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart GROW Opleidingen tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht. 

10.5 De inhoud van de website van GROW Opleidingen waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van GROW Opleidingen of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van GROW Opleidingen. 

10.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de cursist noch GROW Opleidingen jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht. 

10.7 De cursist is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door GROW Opleidingen en derden geleden schade volledig te vergoeden.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

11.1 Indien de cursist aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van GROW Opleidingen, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van GROW Opleidingen voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. GROW Opleidingen heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst geen resultaatsverplichting en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de cursist. 

11.2 GROW Opleidingen is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

-     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GROW Opleidingen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GROW Opleidingen kan worden toegekend; 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de cursist aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

11.3 Aansprakelijkheid van GROW Opleidingen voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, letselschade of immateriële schade is uitgesloten.

11.4 GROW Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door: 

-     het niet voldoen door de cursist aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen; 

-     een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden;

-     aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens/informatie die door of namens de cursist zijn verstrekt;

- het ontbreken van informatie, gegevens en/of cursus- en opleidingsmaterialen of het verloren gaan van informatie, gegevens en/of cursus- en opleidingsmaterialen die GROW Opleidingen aan de cursist heeft geleverd;

-     vermissing, diefstal of het verloren gaan van persoonlijke eigendommen van de cursist tijdens de praktijklessen; 

-     gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; 

-     het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van GROW Opleidingen door de cursist of derden; 

-     gebruikte technieken binnen de voetreflextherapie. Werkwijzen en/of technieken kunnen in de loop der tijd veranderen;

-     handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van GROW Opleidingen. De cursist blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;

-     fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;

-     een langere uitvoeringstermijn en/of (op)levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;

-     het noodzakelijk ingrijpen aan een cursus, opleiding, training dat onvermijdelijk is voor de uitvoering als zodanig; 

-     schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van GROW Opleidingen en/of de cursist; 

-     schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de cursist inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden; 

-     fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden. 

11.5 Elke aansprakelijkeid van GROW Opleidingen vervalt door het enkele verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11.6 GROW Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De cursist zal GROW Opleidingen vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

11.7 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van GROW Opleidingen en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.


Artikel 12. Verzetten van praktijklessen

12.1 Als de cursist verhinderd is voor een praktijkles van GROW Opleidingen, kan de cursist de praktijkles minimaal 7 dagen voor de desbetreffende les kosteloos verzetten. Lessen die verzet worden voor deze termijn worden opnieuw ingepland in overleg met GROW Opleidingen.

12.2 Verzet de cursist de praktijkles niet minimaal 7 dagen voor de desbetreffende les, vervalt de les voor de cursist. Indien de cursist de praktijkles op een later moment in wil halen, dient hij/zij de kosten van deze les aan GROW Opleidingen te voldoen.

12.3 Indien GROW Opleidingen de uitvoering van de overeenkomst dient uit te stellen wegens ziekte of calamiteiten, valt dit onder overmacht. 


Artikel 13. Vertrouwelijkheid

13.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, indien GROW Opleidingen toestemming heeft gekregen van de cursist, of indien GROW Opleidingen voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 13.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

13.3 De gegevens die de cursist aan GROW Opleidingen verstrekt, zal GROW Opleidingen te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

13.4 GROW Opleidingen mag persoonsgegevens van de cursist afkomstig uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is GROW Opleidingen niet toegestaan om persoonsgegevens van cursist te verkopen, te lenen, te verhuren of op een andere wijze openbaar te maken, behoudens het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 


Artikel 14. Klachten

14.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door GROW Opleidingen en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 7 dagen na uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de cursist aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan GROW Opleidingen kenbaar te worden gemaakt. Een klacht kan per e-mail kenbaar worden gemaakt (info@growopleidingen.nl). 

14.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de cursist niet op.

14.3 De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van GROW Opleidingen dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de cursist. 

14.4 GROW Opleidingen dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal GROW Opleidingen in overleg treden met de cursist om een passende oplossing te bereiken. 

14.5 De cursist heeft nimmer het recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van GROW Opleidingen.

14.6 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten zich hier niet tegen verzetten.


Artikel 15. Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechter

15.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GROW Opleidingen is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechtbank in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.